Fenerbahçe
ŞAMPİYON

Dernek Tüzüğü

...................................... DERNEĞİ TÜZÜĞÜ 

BÖLÜM – 1 

GENEL HÜKÜMLER

MADDE  1    DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

        

         Derneğin adı “...........................................FENERBAHÇELİLER DERNEĞİ” dir. Merkezi ..................’dadır. Bu tüzükte sadece “DERNEK” olarak anılacaktır.

         MADDE  2  -  DERNEĞİN AMBLEMİ 

         Fenerbahçe Spor Kulübünün; kendi ismini taşıyan Dernekleri için onayladığı amblem şekli kullanılacaktır.       

MADDE  3  -  DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ

 Derneğin amacı, Fenerbahçe Spor Kulübü’ ne gönül veren taraftarları ve sporseverleri bir çatı altında toplamak, üyelerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak, Kulübe üye olmalarını sağlamak, Kulübe mümkün olan her türlü maddi ve manevi yardımı yapmak ve bu amaçlara uygun olarak çalışmaktır.

Dernek amacını geliştirmek için;

1.                  Taşınır ve taşınmaz mallar satın alır, kiralar ve satar. Taşınır ve taşınmaz mallar üzerine her türlü hakları koydurabilir sahibi olduğu veya kiraladığı taşınmazları işletebilir ve spor tesisi yaptırabilir.

2.                  Üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirmek için, amaç ve hizmet konularıyla ilgili yayın organı çıkarabilir, toplantı, gezi, temsil, seminer, konferans, festival, fuar, yemekli geceler, kokteyller ve diğer gösteriler düzenleyebilir.

3.                  Amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gelir temini amacıyla Fenerbahçe ismini taşıyacak şekilde vakıf ve yardımlaşma sandığı kurabilir.

4.                  Dernek üyeleri ya da uzman kişiler aracılığıyla araştırma, inceleme, geliştirme, çalışma ve etütleri yapar, öneri ve dilekleri belirleyebilir.

5.                  Dernekler Kanunu ile Yardım Toplama Kanunu ve diğer mer’i mevzuat hükümlerine uygun olarak yardım ve bağış alır, toplar; şartlı ve şartsız vasiyetleri kabul edebilir.

6.                  Amaç hizmet ve konularını gerçekleştirmek için lokal, sosyal tesis ve spor tesisleri açabilir. Mevzuatın  spor, kültür ve eğitim derneklerine izin verdiği diğer gerekli çalışmaları yapabilir.  

MADDE  4  -  DERNEĞİN KURUCULARI

 

............................................. Derneği ............ yılında .............................., ..............................., .................................., ..................................., ............................., .................................., .................................. tarafından kurulmuştur.                                     

 

 MADDE  5 – SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER

Dernek spor, sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı bir kuruluştur. Siyasetle uğraşmaz. Ancak amaçlarını gerçekleştirmek üzere tüm sivil toplum örgütleri özellikle Fenerbahçe Spor Kulübü ile işbirliği yapabilir, sosyal faaliyet düzenleyebilir.  Fenerbahçe Spor Kulübünün şerefli geçmişine ve onuruna gölge düşürecek hiçbir faaliyette bulunamaz.  

MADDE  6  -  ÜYELİK ŞARTLARI

 Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş Fenerbahçelilik ruh ve sevgisine sahip herkes dernek üyesi olabilir. Ancak;

1.      Fena şöhret sahibi olanlar,

2.      Yüz kızartıcı suçlardan biri ile mahkum olanlar,

3.      Türkiye’de oturma hakkına sahip olmayan yabancılar,

4.      Nev’i, niteliği ve kapsamı itibariyle derneğin faaliyet alanı içinde bulunan başka bir spor kulübünün ve derneğinin üyeleri,

5.      Diğer kanunların derneklere üye olamayacağını belirttiği kişiler, derneğe üye olamazlar. 

MADDE  7  -  ÜYELİK İÇİN MÜRACAAT

 Derneğe üye olmak isteyen, müracaat formunu doldurarak bizzat derneğe başvurur. Tamamlanan üye talep dosyası Sekreterliğe teslim edilir.

MADDE  8  -  ÜYELİK TALEBİNİN İNCELENMESİ

         Üyelik talep dosyası tamamlanınca, üyelik talebi Genel Sekreterlikçe 15 gün süre ile askıya çıkarılır. Her üye, talepte bulunan kimsenin üyelik talebine karşı bir dilekçe ile itiraz edebilir. İtirazın kimin tarafından yapıldığı ve mahiyeti gizli tutulur. Askı süresi tamamlanınca dosya, idari ve mali işlerden sorumlu As Başkan, Sekreter ve Sekreter Yardımcısı tarafından incelenir ve üyeliğe kabule uygun olduğu veya olmadığı şeklindeki görüşünü Yönetim Kuruluna sunar. Yönetim Kurulu müracaat eden kimsenin üyeliğe kabulü veya talebin reddi hakkındaki kararını en geç 30 gün içinde verir. Sonucu yazılı olarak müracaat sahibine duyurur.        

MADDE  9  -  ÜYELİK SIFATININ KAZANILMASI

         Üyelik talebi kabul edilen kimseye, Derneğe giriş aidatını ve o yıla ait aidatını 30 gün içinde ödemesi gerektiği bildirilir. Bu süre içinde gereken ödeme yapılmaz ise, üyelik talebinin kabulü kendiliğinden kalkar. Süresi içinde yükümlülüklerini yerine getirenlerin dosyası Sekreterliğe gönderilir ve üye kayıt defterine işlenir. Üye kayıt defterine işlenen kişi üyeliğe kabul tarihinden itibaren Dernek üyesi sıfatını kazanır. Ayrıca, Derneğe yardım ve hizmet edenlerden uygun görülenlere Yönetim Kurulunun oy birliği ile karar alması halinde giriş aidatı alınmaksızın derneğe üyelikleri sağlanır. 

MADDE  10  -  GİRİŞ AİDATI VE YILLIK AİDAT

         Genel kurul, her yıl yapılacak olan olağan toplantısında Derneğe giriş aidatını ve yıllık aidatı belirler.

         Giriş Aidatı: Bir defaya mahsus olmak üzere Derneğe ilk girişte her üyeden .................................. TL. alınacaktır.

         Yıllık Aidat: .................................TL’dir. Her üye en geç Genel Kurul’ dan bir ay öncesine kadar aidatının tamamını yatırmak zorundadır.

 MADDE  11  -  ÜYELERİN HAK VE GÖREVLERİ

         Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı olup oyunu bizzat kullanır. 

Her üye; 

         a. Üyelik sıfatından doğan yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmekle,

         b. Derneğin sportif, sosyal ve eğitsel bütün faaliyet alanlarında, amacının gerçekleşmesi için gereken katkıda bulunmakla,

         c. Yükümlülük ve görev ifasında, hakların kullanılması ve borçların edasında iyi niyet kaidelerine uygun hareket etmekle,

         d. Tüzük ve yönetmenlik hükümlerine, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uymakla yükümlüdür.

 

 

 

MADDE   12  -  ÜYELİK SIFATININ SONA ERMESİ

         Dernek üyeliği, dernekten ayrılma ve çıkarılma halinde sona erer.

         A. Üyelikten çıkma: Her üye Yönetim Kuruluna yazı ile bildirmek ne varsa     borcunu ödedikten sonra üyelikten çıkabilir.

         B. Üyelikten çıkarılma:

a. Tüzüğün 6.maddesine göre üyelik hakkını kaybedenler,

         b. Tüzüğün hükümlerine göre Dernekten ihracı gerektiren bir fiili işleyenler,

         c. Dernekten yetki almaksızın Derneği yükümlülük altına sokanlar,

         d. Yüklendiği üyelik aidatını vaat ettiği dönemler içinde ve mazeretsiz olarak yazılı ihtarla verilen süre içerisinde ödemeyenler, Yönetim Kurulunun teklifi ve Haysiyet Divanının kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Dernekten çıkarılan üyenin, kararın tebliği tarihinden itibaren bir ay içerisinde Yönetim Kuruluna dilekçe vermek suretiyle Genel Kuruldan ihracın kaldırılmasını talep etmek hakkı vardır. Bu talep, yapılacak ilk  Genel Kurula sunulur. Genel Kurulda, haysiyet divanı tarafından verilen ihraç kararının kaldırılması halinde, dosya yeniden görüşülmek üzere haysiyet divanına sevk edilir. Dosyanın Genel Kurula ikinci defa gelmesi halinde alınacak karar kesindir.  Dernekten çıkarılan kimsenin üye kaydı silinir ve hiçbir şekilde tekrar üye olamaz. Dernekten çıkarılan üyeye aidatları iade olunmaz.

BÖLÜM-3

DERNEĞİN ORGANLARI

MADDE 13-FENERBAHÇELİ …………………. DERNEĞİNİN ORGANLARI

A. Genel Kurul

B. Yönetim Kurulu

C. Denetim Kurulu

D. Haysiyet Divanı

E. Sosyal, Kültürel ve Eğitsel Faaliyetler Kurulu,

Olmak üzere beş Kuruldan ibarettir. 

MADDE-14 GENEL KURUL

         Genel Kurul, dernek üyelerinden teşekkül eder. Genel Kurul toplantılarına,

a. Ne sebeple olursa olsun Derneğe borcu olan,

b. Yönetim Kurulunun müsaadesiyle başka bir kulüp veya Dernekte görev almış hizmet kabul etmiş olan üyeler katılamazlar. 

MADDE  15  -  GÖREV VE YETKİLERİ

         Genel Kurul, Derneğin en yüksek karar organıdır. Aşağıda yazılan hususları müzakere eder ve karara bağlar.

a. Dernek organlarının seçilmesi,

b. Yönetim ve Denetim Kurullarının raporlarının görüşülmesi,

c. Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,

d. Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık bütçenin aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

e. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hakkında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

f. Yapılması gereken işler hakkında Yönetim Kurulu ve diğer Kurullara yetki verilmesi,

g. Kurul ve Komitelerin çalışma ve faaliyetlerinin denetlenmesi,

h. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

ı. Derneğin fesh edilmesi

i. Mevzuat ve dernek tüzüğünde, Genel Kurulca yapılması belirtilen görevlerin yerine getirilmesi. 

 

MADDE-16 GENEL KURUL TOPLANTILARI

 Genel Kurul, 

a. Her yıl ........................ ayında olağan toplanır.

Olağan Genel Kurul toplantılarında Derneğin mali, idari ve sportif faaliyetleriyle ile ilgili konuların müzakeresi her yıl, Dernek organlarının seçimi iki yılda bir yapılır.

b. Yönetim veya Denetim Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerden 1/5’nin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak da toplanır. Olağanüstü toplantı talebinde bulunan üyelerin kimliği Genel Sekreterlik tarafından incelenir. Denetim Kurulunun veya Dernek üyelerinin 1/5’inin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu bir ay içinde Genel Kurulu toplantıya çağırmaz ise, Denetim Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi, duruşma yaparak Dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. 

MADDE  17  -  ÇAĞRI USULÜ

         Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı olan üyeler, en az on beş gün önceden günü, saati, yeri belirtilerek üyelerin adreslerine taahhütlü olarak gönderilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Çağrı ile birlikte üyelere Genel Kurula giriş kartı gönderilir. Çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının günü, saati ve yeri belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. Toplantının yapılacağı gün, saat, yer ve toplantı gündemi, mahallinin en büyük mülki idare amirliğine yazı ile bildirilir. Toplantı herhangi bir sebepten dolayı geri bırakılır ise, bu durum geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle üyelere duyurulur. İkinci toplantı geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılır. Üyeler ikinci toplantıya Tüzüğün toplantıya çağırma esaslarına göre yeniden çağrılır ve mahallinin en büyük mülki amirliğine duyurulur.

         Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı olan üyeler, Genel Sekreterlik tarafından tespit edilerek Yönetim Kuruluna bildirilir. 

MADDE  18  -  TOPLANTI YERİ

         Genel Kurul toplantıları, Dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

MADDE  19  -  TOPLANTI YETER SAYISI

         Tüzükte ayrıca toplantı yeter sayısı belirtilmemiş olan hallerde Genel Kurul Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır .

         İlk toplantıda yeter sayısı sağlanmaz ise, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya  katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının toplamının iki katından az olamaz.

MADDE  20  -  TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

         Genel Kurul toplantıları, üyelere ve mahallinin en büyük mülki idare amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.

         Genel Kurula katılacak üyeler, giriş kartlarını göstererek ve Genel Sekreterlik tarafından düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Bu listeye göre toplantı yeter sayısı sağlanmış ise, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetecek bir Başkan ile bir Başkan Vekili ve iki Katip üye seçilir..

         Toplantı Yönetimi, Genel Kurul Başkanına aittir. Katip üyeler toplantı tutanağını düzenler ve Başkan ile birlikte imzalarlar. Başkanlık Divanınca Genel Kurul görüşmeleri imkanlar nispetinde yazılı, sesli ve görüntülü olarak kaydedilir. Başkanlık Divanı teşekkül ettikten sonra, Genel Kurulca  aksine karar verilmemiş ise kurulların raporu okunur. Kurul sözcülerinin konuşmalarından sonra üyelere aldıkları sıraya göre söz verilir. Üyeler anlaşarak konuşma sürelerini değiştirebilirler. Toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından konuşma süresinin kısıtlanması veya müzakerenin yeterliliği yazılı olarak talep edilebilir. Konuşma süresi beş dakikadan az olamaz. Kurul ve Komisyon sözcülerinin konuşmaları kısıtlanamaz.

         Müzakerenin yeterliliği teklifi, gündem maddesi üzerinde beş üye konuşmadan yapılamaz. Tekliften önce söz almış üyelerin konuşma hakları saklıdır. Yeterlilik teklifi bir lehte, bir aleyhte konuşmalardan sonra oya sunulur. Toplantı sonucunda bütün tutanak ve belgeler, kaydedilmişse kasetler, Yönetim Kuruluna teslim edilir

          MADDE  21  -  GÜNDEM

         Genel Kurul toplantılarında yalnız, gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. 

MADDE  22  -  KARAR YETER SAYISI

         Tüzükte karar yeter sayısı ayrıca belirtilmemiş olan hallerde, Genel Kurulda oylamaya katılan üye sayısının yarısından bir fazlasıyla karar verilir. 

MADDE  23  -  OY KULLANMA

         Genel Kurul toplantılarında, başkanlık divanı, kurulacak komite ve komisyonların seçimi açık oyla, organların seçimi gizli oyla yapılır. Aksine karar verilmedikçe kararlar açık oyla alınır. 

MADDE  24  -  OY VERME

Gündeminde seçim maddesi bulunan genel kurulda oy verme işlemi için bir süre konulur. Konulan süre içerisinde sandık başına gelmiş olanlar tespit edilerek oylarını kullanırlar. Oy kullanacak üyeler, resmi hüviyetini ve Genel Kurula giriş kartını sandık kuruluna verir, Dernek mührü ile mühürlenmiş Yönetim Kurulu Başkanı tarafından imzalanmış zarfı alarak kapalı hücrelerde oy pusulasını zarfa koyarak kapatır, sandık kurulu önünde sandığa atar, Giriş Kartları  da sandığa atılır. Oy kullanan üye adının yazılı olduğu listeyi imzalayarak hüviyetini geri alır. Matbu ya da elle yazılmış oy pusulaları kullanılabilir. Üstü çizilmiş isimler geçersizdir. Matbu oy pusulalarında çizilen isimler üzerine süresinde aday olmuş başka isimler yazılabilir. Yeter sayıda oy zarfı Genel Sekreter tarafından imza karşılığı sandık kurulu başkanına teslim edilir. Oy zarfları oy adetinden fazla kullanılmış ise bu durum sebebi belirtilerek bir tutanakla tespit edilir. Her üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı vardır. Her üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır. 

MADDE  25  -  OYLARIN TASNİF VE SAYIMI

 Oy verme sona erdikten sonra Sandık Kurulu oy kullanan üye sayısını tutanakla tespit eder ve sandıklar sıra ile açılarak sayım yapılır. Zarf adeti, giriş kartı adetinden veya oy kullanan üye adetinden fazla çıktığı taktirde fazla sayıda çıkan sayıda zarf açılmadan iptal edilir.  Seçime giren aday sayısının birden fazla olup eşit sayıda oy almaları halinde ise aynı genel kurulda seçim yeniden yapılır. Sayım sonucu, Sandık Kurulu tarafından tutanağa geçirilir ve oy pusulaları ayrı ayrı zarflar içinde bir torbaya konularak mühürlenir, Divan Başkanına teslim edilir. Seçim sonuçları, Genel Kurul Başkanlık Divanı tarafından derhal açıklanır ve bir yazıyla yeni seçilen Yönetim Kuruluna ve diğer seçilenlere bildirilir.

Sayım ve seçim sonucuna itiraz halinde bütün sandık kurulunun iştiraki ile yeniden sayım yapılır. Bu sonuç kesindir. Seçim sonuçlarına, seçimi takip eden günün mesai saati bitimine kadar itiraz edilebilir. Bu itirazlar, Genel Kurul Başkanlık Divanına yapılır. Oy verme yerinin, oy kullanmanın ve sayımın düzeni ve seçimle ilgili işlemler, Genel Kurul Başkanlık Divanı tarafından sağlanır ve yürütülür. 

MADDE  26  -  SANDIK KURULLARI

 Genel Kurul Başkanlığını aynı zamanda Sandık Kurulu Başkanlığını da yapar. Sandık Kurulu üyeleri ise asgari üç kişi olmak üzere seçimlerden önce Genel Kurul tarafından seçilir.

          MADDE  27  -  SEÇİMLERİN BİLDİRİMİ

         Genel Kurulca yapılan seçimi takip eden yedi gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Yönetim ve Denetim Kurulları ile Derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihi, meslekleri ve ikametgahları, Dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki idare amirliğine yazı ile bildirir. 

MADDE  28  -  YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilen 7 asil 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri ilk toplantılarında aralarında görev bölümü yaparak bir başkan, bir başkan vekili, iki as başkan, bir Genel Sekreter, bir Genel Sekreter yardımcısı, bir Muhasip üye ile gerekli görünen faaliyetleri yürütecek diğer üyeleri ve Yönetim Kurulu dışında olan Komiteleri ve üyelerini belirler, Yönetim Kurulu asil üyeliklerinde herhangi bir sebeple boşalma olduğunda yerine yedek üyelerden birinci sırada bulunan yazılı olarak davet edilir. Davete tebligat tarihinden itibaren bir hafta süre içerisinde cevap vermeyen yedek üyenin yerine bir sonraki yedek üye davet edilir. İstifa eden Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri, görev sürelerinden sorumlu olup, Genel Kurula katılıp hesap vermekle yükümlüdürler. İbra edilmeden yeniden göreve seçilemezler. Denetim ve Yönetim Kurulu üyeleri, bütçeyi aşan harcamaları için Derneğin hiçbir gelirini temlik edemezler. 

MADDE  29  -  YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI 

Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılması halinde, Dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi, duruşma yaparak, Dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirilir. 

MADDE  30  -  YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA ŞEKLİ 

Yönetim Kurulu en az 15 günde bir kez toplanır. Gündem Genel Sekreter tarafından hazırlanır. Her üye gündeme madde ilave ettirebilir. Kararlar Genel Sekreter tarafından zapta geçirilerek Karar Defterine yazılır ve bir sonraki toplantıda okunarak üyeler tarafından imzalanır. Mazeretsiz olarak arka arkaya üç toplantıya gelmeyen üye Yönetim Kurulundan istifa etmiş sayılır.  

MADDE  31  -  YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ 

Yönetim Kurulu, Derneğin karar ve yürütme organıdır. Yetkili İhtisas Kurullarının görüşünü alarak Derneğin çalışma ve faaliyetlerini tüzük hükümlerine göre düzenler ve yürütür. 

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir. 

1. Derneği temsil etmek veya gerektiğinde kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek, 

2. Derneğin gelir ve giderlerine ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak, 

3. Genel Kurul kararlarını yürütmek, 

4. Sosyal, sportif ve eğitsel tesislerin kurulmasına karar vermek ve tesis faaliyetlerini yürütecek kimseleri seçmek, komiteler kurmak, tesislerin verimli çalışması için gerekli teknik adamları tayin etmek, 

5. Dernek hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli idari ve teknik personel kadrosunu tespit etmek  ve yürütme birimi görevlilerini tayin etmek, 

6. Haysiyet Divanı kararlarını uygulamak, 

7. Disiplin cezalarının kaldırılması taleplerini Genel Kurula sunmak, 

8. Üyeler arasında birlik ve beraberliğin, Dernek içinde huzur ve düzenin devamını sağlayacak tedbirleri almak, 

9. Mevzuat ve Dernek Tüzüğü gereğince tutulması gerekli defter ve kayıtları tutmak, tutulmasını sağlamak, düzenlemek ve bu defterler ile diğer evrakların muhafazası için ayrı bir arşiv bürosu tesis etmek,

10. Yönetmelilikleri yapmak, 

11. Genel Kurul gündemini hazırlamak, 

12. Her yıl Derneğin ve Kulübün kuruluşunu kutlama törenleri düzenlemek, 

13. Mevzuatın ve Dernek Tüzüğünün kendisine verdiği diğer işleri yapmak. 

14. Üyelik başvurularını değerlendirerek üye kabulüne veya üyelikten çıkarmaya karar vermek. 

MADDE  32  -  BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ  

Başkan, derneğin manevi şahsiyetini temsil eder, Devlet teşkilatı, kurumlar ve kuruluşlar, diğer dernekler ve basınla ilişkileri sağlar ve düzenler. Derneğin kurulları ve kurullarla üyeler arasındaki ilişkileri düzenler, anlaşmazlıkları çözümler, birlik ve dayanışmanın güçlenmesini sağlar. Derneğin faaliyet ve çalışmalarını denetler, düzenler ve yönlendirir. Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda Derneği temsil ve ilzam eder. Mevzuatların ve Dernek tüzüğünün kendisine verdiği diğer işleri yapar ve yetkileri kullanır.

         Başkanın olmadığı hallerde bu görev ve yetkiler, Başkan Vekili tarafından kullanılır. 

MADDE  33  -  GENEL SEKRETERİN GÖREVLERİ 

Genel Sekreter Yönetim Kurulu kararlarını yürütür. Üyeler arasındaki ilişkilerin gelişmesini sağlar. Her türlü yazışmaları yürütür. Resmi ve özel kurumlarla ve basınla ilişkileri sağlar. Yönetim Kurulunca kabul edilen anlaşmaları uygular. Başkan ve Başkan Vekili bulunmadığı hallerde Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda idari işlerde münferiden, mali işlerde Muhasip üye ile birlikte müştereken Derneği temsil eder. 

Genel Sekreterin olmadığı hallerde bu görevi Genel Sekreter Yardımcısı yürütür. 

MADDE  34  -  MUHASİP ÜYENİN GÖREV VE YETKİLERİ      

Muhasip üye, Bütçenin uygulanmasından doğrudan sorumlu olup, Derneğin mali işlerini yürütür. Yönetim Kurulunun bütçe dışı sarf kararlarını uygulamaz. Mali işlerde özellikle sarf  evraklarında ve tediye fişlerinde Başkan, İdari ve Mali işlerden Sorumlu As Başkan ile birlikte imzası bulunur. Muhasip üyenin imzası olmadan hiçbir suretle ödeme yapılmaz. Muhasebe personeli görev yönünden doğrudan doğruya Muhasip üyeye bağlıdır ve ona karşı sorumludur. 

MADDE  35  -  AS BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ  

İdari ve Mali İşlerden Sorumlu As Başkan, Genel Sekreter ile birlikte personel kadrosunu düzenler ve denetler. Yönetim Kurulunca kabul edilen anlaşmaları uygular ve Yönetim Kurulunca uygulanan mali işlerde Muhasip üye ile birlikte müştereken Derneği temsil eder. 

Sosyal ilişkilerden Sorumlu As Başkan, Derneğin sosyal tesis ve faaliyetlerini yönetmelik hükümlerine göre ve Yönetim Kurulunun kararları doğrultusunda yönetecek ve yürütecek olan Sosyal Komitenin Başkanı’dır. Komitenin ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlar, faaliyet ve çalışmalarını düzenler. Ayrıca Kulüp ile olan ilişkileri yürütmekle görevlidir. 

Görev ve yetkilerinin sınırı ve kullanılması şekil ve şartları yönetmelikle belirlenir. 

MADDE  36  -  SOSYAL İLİŞKİLERDEN SORUMLU  ÜYE

            Sosyal ilişkilerden Sorumlu As Başkan ile koordineli çalışır. Görev ve yetkilerinin sınırı ve kullanılması şekil ve şartları yönetmelikle belirlenir. 

MADDE  37  -  DEVİR TESLİM İŞLEMİ

         Görev süresi sona eren veya görevi bırakan Yönetim Kurulu, görevi devralan Yönetim Kuruluna Derneğin mal varlığını ve yönetim Kurulunun tutulmasını sağlamakla yükümlü olduğu ve bundan görevli personelin sorumlu olduğu envanter defter ve kayıtlarını devir ve teslim eder. Devir  teslim işlemi, Yönetim Kurulu seçimini takip eden yedi gün içinde yapılır. İşlem bir tutanakla tespit edilir ve ilgililer tarafından imzalanır. Devir -teslim işleminin günü, saati ve yeri tespit edilerek yeni Yönetim Kurulu üyelerine bildirilir. Tespit edilen mal varlığı eksiğinden, dönemin Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri müştereken ve müteselsilin sorumludur.

         MADDE  38  -  DENETLEME KURULU 

Denetleme Kurulu, Genel Kurulca iki yıl için seçilen üç asil ve üç yedek üyeden teşekkül eder.

MADDE  39  -  DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ 

         Denetleme Kurulu derneğin hesaplarını ve hesaplarla ile ilgili belge, kayıt ve defterleri devamlı olarak denetler, kasayı sayar, harcamaların tüzük hükümlerine ve bütçeye göre yapılıp yapılmadığını inceler.

         Gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulunu uyarır. Denetleme sonuçlarını üç ayda bir rapor halinde Yönetim Kuruluna bildirir.

         Genel Kurul toplantılarında, Yönetim Kuruluna ibra edilip edilmemesi hakkında açık ve kesin teklifi ihtiva eden raporunu sunar. Denetleme Kurulu denetleme sonucuna göre gerekiyor ise, Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını ister. Denetlemede suiistimalin veya Derneğin mali bünyesini etkileyecek gereksiz harcamaların veya tüzük hükümlerine aykırı borçlanmanın tespiti halinde Denetleme Kurulu  Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını istemekle yükümlüdür. 

MADDE  40  -  HAYSİYET DİVANI 

         Genel Kurul tarafından iki yıl için seçilen beş asil, üç yedek üyeden teşekkül eder. 

MADDE  41  -  HAYSİYET DİVANININ ÇALIŞMA ŞEKLİ, GÖREV VE YETKİLERİ 

         Haysiyet Divanı beş üye ile toplanır, çoğunlukla karar verir. Toplantı yeter sayısı asil üyelerle sağlanamazsa, yedek üyelerle tamamlanır. Yedek üyeler her toplantıda hazır bulunur. Yönetim Kurulunun talebi veya Yönetim Kurulu eliyle ulaştırılan yahut üyeler tarafından doğrudan doğruya kendisine yapılan yazılı şikayet üzerine soruşturmaya başlar. Müracaatın doğrudan doğruya Haysiyet Divanına yapılması halinde şikayet Yönetim Kuruluna yazı ile duyurulur. Yönetim Kurulu dilerse görüşünü on gün içinde Haysiyet Divanına bildirir. İlgilileri ve şahitleri davet ederek dinler, gerekli gördüğü belgeleri taraflardan veya Derneğin yetkili organlarından talep ederek inceler, delilleri toplar, tahkikat tamamlandıktan sonra savunma alarak kararını verir. Haysiyet Divanı tarafından çağrıldıkları halde mazeretsiz gelmeyen, bildiğini söylemeyen veya gerçek dışı beyanda bulunan, istenilen belgeleri vermeyen üyeler hakkında Haysiyet Divanınca resen soruşturma açılarak disiplin cezası uygulanır. Meşru mazeretleri sebebiyle Haysiyet Divanına gelemeyenlerin ifadeleri Divanca görevlendirilecek bir Haysiyet Divanı üyesi tarafından bulundukları yerde alınır veya ifadenin yazılı olarak gönderilmesi istenir.

         Savunmasını yapmak için çağrıldığı halde gelmeyen veya karar gereğince yazılı savunma göndermeyen kimse hakkında savunma alınmadan’ da karar verilebilir. Savunma alındıktan veya yukarıdaki fıkra gereğince savunma alınmamış ise tahkikatın sonuçlanmasından sonra on beş gün içinde karar verilir. Yönetim Kurulunca kararın bir nüshası ilgiliye tebliğ edilir, bir nüshası Derneğin ilan tahtasında on beş gün süreyle ilan edilir, bir nüshası da ilgilinin sicil dosyasına konulur.

             Tüzüğün 12. maddesinin b ve c bentlerine göre üyelikten çıkarılacaklarla ilgili gerekli inceleme ve soruşturmayı yaparak durumu bir raporla yönetim kuruluna sunar.Yönetim Kurulu kararını buna göre verir.   

MADDE  42  -  SOSYAL FAALİYETLER KURULU 

         Sosyal Faaliyetler Kurulu Genel Kurul tarafından iki yıl için seçilen 5 asil, 5 yedek üyeden oluşur. 

MADDE 43 - SOSYAL FAALİYETLER KURULUNUN ÇALIŞMA ŞEKLİ VE GÖREVLERİ 

            Sosyal işlerden sorumlu Asbaşkan ve Sosyal işlerden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ile birlikte çalışır. Yönetim Kurulunca yapılmasına karar verilen sosyal faaliyetleri organize eder. Ayrıca tüzük ve kanunlara aykırı olmayan kendi planladıkları sosyal faaliyetlerin tüm çalışma programlarını hazırlar, Yönetim Kuruluna sunar, yapılmasını sağlar. 

MADDE  44  - ŞEREF ÜYESİ 

         Fenerbahçe sevgisi ile temayüz etmiş ve Mevcudiyetleri ile Derneğe maddi ve manevi yönden güç kazandırabilecek kişilerden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile belirlenir.

BÖLÜM-4

SOSYAL TESİSLER 

MADDE  45  -  AMAÇ

         Sosyal Tesisler üyelerin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, boş zamanlarını değerlendirmek, üyeler arasında birlik ve beraberliği sağlamak amacına uygun olarak düzenlenir. Sosyal Tesislerin Yönetmeliklere göre idaresi ve işletilmesi faaliyetlerinin yürütülmesinden, Yönetim Kurulu sorumludur. İdare ve işlemin şekli ve şartları yönetmelikle tespit edilir. 

MADDE  46  -  YENİ VE İLAVE TESİSLER

         Sosyal Tesislere yapılacak ilaveler ve yeni yapılacak diğer tesisler için Yönetim Kurulu gerekli tatbikat projeleri ve mali projeleri ile birlikte Genel Kuruldan onay almadan kararlarını uygulamaya koyamaz 

MADDE  47  -  TESİS VE FAALİYETLERDEN YARARLANMA 

Derneğin tesis ve faaliyetlerinden yararlanan üyeler ile üye olmayan kimselerden sosyal tesis giderlerine iştirak payı alınır. Faydalanmanın esas ve şartları yönetmelikte gösterilir. İştirak paylarının miktarı ve tahsil şekli her yıl Yönetim Kurulu kararı ile tespit edilir.

BÖLÜM-5

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

MADDE  48  -  BÜTÇE

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak Genel Kurulda aynen veya değişerek kabul edilen bütçe bir yıllıktır. Bütçenin fasıl ve maddeleri arasında aktarma mümkündür. Ancak idari ve mali işlerden sorumlu Asbaşkan ile Muhasip üyenin teklifi üzerine Yönetim Kurulunun tamamı oy birliği ile karar almalıdır. Yönetim Kurulu bütçe dışı harcama yapamaz. Yıllık bütçe dışı harcama ancak Genel Kurulca kabul edilen ek bütçe ile yapılabilir. Yönetim Kurulu ancak bütçenin %10’u kadar borçlanabilir. “Bütçe dışı harcama yapılmaz’’ hükmüne aykırı hareket eden Yönetim Kurulu üyeleri, yaptıkları bütçe dışı harcamaların %10’unu aşan kısmından müştereken ve müteselsilin sorumlu olurlar. Borçlanmalara ait Yönetim Kurulu kararları hakkında mevzuat hükümleri uygulanır. 

MADDE  49  -  DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

 Derneğin gelir kaynakları,

1. Giriş aidatı ve yıllık aidat,

2. Dernekçe yapılan yayınlar, düzenlenen piyango, balo, eğlence, gösteri, konser, konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

3. Dernek işletmelerinden elde edilen gelirler,

4. Reklam gelirleri,

5. Bağış ve yardımlar.

MADDE  50  -  DEFTER VE KAYITLAR

         Dernek 09.06.1984 tarih ve 18426 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Dernek Gelirlerinin Toplanmasında Kullanılacak Alındı Belgeleri Hakkında Yönetmelik ve 05.04.2003 tarih ve 25070 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Derneklerin Tutacakları Defter, Muhasebe, Hesap kayıtları İle İlgili Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte belirtilen defterleri tutar.  

MADDE  51  -  KULLANILMAYAN EŞYANIN SATILMASI

         Kullanılmaz hale gelmiş veya satılmasında Derneğin menfaati olan taşınır mallar Yönetim Kurulu kararı ile satılır.     

MADDE  52  -  ANLAŞMALAR

         İş bu tüzük ten doğan veya yetkili organca verilen yetkiye dayanılarak yapılan bütün sözleşme ve anlaşmaların, taahhüt ve borçlanmaların hüküm ifade etmesi için imza tarihinden itibaren on beş gün içinde Yönetim Kurulu tarafından tasdik edilmesi zorunludur. Bu husus işlemlerle ilgili belgelerde açıkça belirtilir.

MADDE  53  -  TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

         Tüzükte değişiklik yapılması Yönetim Kurulu tarafından veya Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin onda biri tarafından istenebilir. Tüzükte yapılması istenen değişiklik üyelere yapılacak çağrıda açıkça gösterilir. Tüzük değişikliğinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına katılma hakkına sahip olan üyelerin en az 2/3’ünün katılmasıyla değişiklikler görüşülebilir.İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantı, toplantıya katılma hakkına sahip olanların 1/10 ile toplanır.  Değişiklikler Genel Kurula katılmış olan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile kabul edilir. Tüzükte yapılan değişiklik mahallin en büyük mülki idare amirliğine bildirilir.

        

MADDE  54  -  DERNEĞİN FESHİ

         Derneğin feshine karar verilebilmesi için, Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan üyelerin en az 2/3’ünün Genel Kurula katılmış olması şarttır. İlk toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih hakkındaki karar hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluluğu ile alınır.

MADDE  55  -  DERNEK MALLARININ TASFİYE ŞEKLİ

         Derneğin feshi veya dağılması halinde mal varlığı ve varsa banka hesaplarındaki paraları Fenerbahçe Spor Kulübü'ne geçer.

         Dernek mallarının tasfiyesi, Yönetim Kurulu tarafından veya Genel Kurula seçilecek bir kurul tarafından kanun hükümlerine göre yapılır.  

MADDE  56  -  TEBLİGAT USULÜ

         Her türlü tebligat üyenin adresine taahhütlü olarak yapılır. Üye açık adresini ve adresinde meydana gelen değişikliği, Derneğe bildirmekle yükümlüdür. Yapılan tebligatın tebliğ edilmeyerek iadesi halinde, tebliğ konusu evrakın on beş gün içinde veya  tebligatın mahiyetine göre  ayrıca tayin edilecek süre içinde Dernek idaresinden alınması, Dernek merkezinde asılmak suretiyle ilan olunur.

         İşbu ilan tebliğ hükmündedir. İlanda, tebligatın yapılamadığı ve bu ilanın tebliğ hükmünde olduğu belirtilir. Kesin netice doğuracak bir durum bildiren veya bir süreyi ihtiva eden tebligatlar iadeli – taahhütlü olarak yapılır.

MADDE  57  -  DERNEĞİN ŞUBESİ

         Derneğin şubesi yoktur.

         MADDE  58  -  HÜKÜM EKSİKLİĞİ

         Dernek Tüzüğünde hüküm eksikliği bulunan durumlarda Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

         MADDE 59 – DERNEK KURUCULARININ ADI, SOYADI, TABİYETLERİ, MESLEKLERİ, İKAMETGAH ADRESLERİ

 1. ..................................... - ......./......./19.....  .................Doğumlu- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı – ......................... – ....................................................................... adresinde oturur.
 2. ..................................... - ......./......./19.....  .................Doğumlu- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı – ......................... – ....................................................................... adresinde oturur.
 3. ..................................... - ......./......./19.....  .................Doğumlu- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı – ......................... – ....................................................................... adresinde oturur.
 4. ..................................... - ......./......./19.....  .................Doğumlu- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı – ......................... – ....................................................................... adresinde oturur.
 5. ..................................... - ......./......./19.....  .................Doğumlu- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı – ......................... – ....................................................................... adresinde oturur.
 6. ..................................... - ......./......./19.....  .................Doğumlu- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı – ......................... – ....................................................................... adresinde oturur.
 7. ..................................... - ......./......./19.....  .................Doğumlu- Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı – ......................... – ....................................................................... adresinde oturur.       

         MADDE 60 – DERNEK ORGANLARI OLUŞMASINA KADAR, DERNEK İŞLERİNİ YÜRÜTMEYE VE DERNEĞİ TEMSİL ETMEYE YETKİLİ

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ: 

 1. .............................................. – Başkan,
 2. .............................................. – Başkan Vekili,
 3. .............................................. – Asbaşkan,
 4. .............................................. – Asbaşkan,
 5. .............................................. – Sekreter,
 6. .............................................. – Sekreter Yardımcısı,
 7. .............................................. – Muhasip Sosyal Üye.

  

MADDE 61 – YAZIŞMA ADRESİ

Derneğin Yazışma adresi dernek merkezi olan ...................................................................... adresidir.

 

MADDE 62 – TEBLGATI ALMAYA YETKİLİLER

Derneğe yapılmak istenen tebligatlar dernek adresinde mukim Dernek Başkanı ................................................... yapılacaktır.

 MADDE  63  -  YÜRÜRLÜK

         İş bu tüzük, ......................................... Valiliğine müracaat sonrası İl Hukuk İşleri Müdürlüğünün tetkik ve tasdik etmesinden sonra yürürlüğe girer.

 Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Siteniz:
Mesajın: